AVG Wetgeving

Binnen RDS Together (alias Gappy.nl) wordt veel gewerkt met persoonsgegevens van klanten en medewerkers.
Klanten en medewerkers moeten erop kunnen vertrouwen dat RDS Together zorgvuldig en veilig met de persoonsgegevens omgaat. In deze tijd gaat ook RDS Together mee met nieuwe ontwikkelingen. Nieuwe technologische ontwikkelingen en een steeds meer digitale dienstverlening stellen andere eisen aan de bescherming van gegevens en privacy.
RDS Together is zich hier van bewust en zorgt dat de privacy gewaarborgd blijft, onder andere door maatregelen te nemen waarmee RDS Together veilig stelt dat informatie vertrouwelijk en veilig blijft, niet meer gegevens bewaard worden dan nodig is en ook niet langer dan nodig is. Daarnaast kunnen wij u altijd informeren over wat wij in onze processen doen met uw gegevens en hoe wij dat doen en wij streven ernaar het u zo gemakkelijk mogelijk te maken om informatie hierover te verkrijgen.

RDS Together geeft middels beleid een duidelijke richting aan privacy en laat zien dat zij de privacy waarborgt, beschermt en handhaaft. Dit beleid is van toepassing op de gehele organisatie, alle processen, onderdelen, objecten en gegevensverzamelingen van RDS Together. Dit privacy beleid van RDS Together is in lijnmet het algemene beleid van de netwerken en de relevante lokale, regionale, nationale en Europese wet -en regelgeving.

Wettelijke kaders voor de omgang met gegevens
RDS Togetheris verantwoordelijk voor het opstellen, uitvoeren en handhaven van het beleid.
Hiervoor gelden onder andere de volgende wettelijke kaders:
• Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp)1, vanaf 25 mei 2018 vervangen door de Europese Verordening; de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
• Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming

Uitgangspunten
RDS Together gaat op een veilige manier met persoonsgegevens om en respecteert de privacy van betrokkenen. RDS Together houdt zich hierbij aan de volgende uitgangspunten:

Rechtmatigheid, behoorlijkheid, transparantie
Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.

Grondslagen doelbinding
RDS Together zorgt ervoor dat persoonsgegevens alleen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen worden verzameld en verwerkt. Persoonsgegevens worden alleen met een rechtvaardige grondslag verwerkt.

Dataminimalisatie
RDS Together verwerkt alleen de persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor het vooraf bepaalde doel. RDS Together streeft naar minimale gegevensverwerking. Waar mogelijk worden minder of geen persoonsgegevens verwerkt

Bewaartermijn
Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Het bewaren van persoonsgegevens kan nodig zijn om taken goed uit te kunnen oefenen of om wettelijke verplichtingen te kunnen naleven.

Integriteit en vertrouwelijkheid
RDS Together gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk. Zo worden persoonsgegevens alleen verwerkt door personen met een geheimhoudingsplicht en voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verzameld. Daarbij zorgt RDS Together voor passende beveiliging van persoonsgegevens. Deze beveiliging is vastgelegd in het informatiebeveiligingsbeleid.

Delen met derden
In het geval van samenwerking met externe partijen, waarbij sprake is van gegevensverwerking van persoonsgegevens, maakt RDS Together afspraken over de eisen waar gegevensuitwisseling aan moet voldoen. Deze afspraken voldoen aan de wet. RDS Together controleert deze afspraken periodiek.

Subsidiariteit
Voor het bereiken van het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt, wordt inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de betrokken burger zoveel mogelijk beperkt.

Proportionaliteit
De inbreuk op de belangen van de betrokkene mag niet onevenredig zijn in verhouding tot en met het doel van de verwerking die RDS Together uitvoert.

Rechten van betrokkenen
RDS Together honoreert alle rechten van betrokkenen.

Contactgegevens
E: rdstogether@rdstogether.nl

Dit privacy beleid wordt periodiek geëvalueerd en alleen indien nodig herzien.

Aldus vastgesteld door de directie van RDS Together op 25 mei 2018

Verbindt in tijd van afstand
• RDS Together & Gappy.nl hebben als missie de bereikbaarheid & duurzaamheid te vergroten op gebied van communicatie & mobiliteit. Onze kennis en ervaring is in de laatste drie decennia gegroeid tot het organiseren van de beste werkplekomgeving. Zowel de vaste als mobiele werkplek wordt met telecom, elektrisch vervoer, energie & vitaliteit de fijnste mogelijk.
• Klanten met 1 werknemer worden door RDS Together niet vergeten. Onze kracht gaat tot 300 personeelsleden.
• Transparantie en een optimaal functionerende omgeving , dat is wat u krijgt bij RDS Together. • Gappy verbindt in tijd van afstand